Adi's Mathematics

Subtitle

Essays

(1) Sir Isaac Newton
(2) Four Colours
(3) Applications & Non Euclidean Geometry
(4) The Family Of Adi Polytopes